Informare raport final proiect FDI 2020

 

În perioada Aprilie – Decembrie 2020 s-a derulat în cadrul Școlii doctorale a SNSPA proiectul FDI-2020-0264 START Susținerea cercetării de excelență în cadrul Școlii doctorale în domeniul Științelor administrative din SNSPA prin dezvoltarea capacității de cercetare științifică avansată finanțat de către CNFIS.

Proiectul, derulat cu sprijinul Centrului de Drept Public și Științe Administrative (CDPSA), și-a propus susținerea cercetării în domeniul Științelor administrative din SNSPA și dezvoltarea abilităților tinerilor doctoranzi și postdoctoranzi în cercetarea de nivel avansat.

În cadrul proiectului au fost avute în vedere următoarele obiective speciale:

  • Consolidarea cercetării de excelență la nivelul Școlii Doctorale din SNSPA prin CDPSA;
  • Dezvoltarea de instrumente de transfer a cunoașterii către mediul academic, administrativ și social;
  • Modernizarea platformei de cercetare adaptată la nevoile actuale, prin asigurarea funcționării și dezvoltării infrastructurii CDI din CDPSA a SNSPA;
  • Dezvoltarea abilităților de cercetare a tinerilor cercetători.

Pentru atingerea acestor deziderate s-au derulat următoarele activități:

Au fost identificați și cooptați în activitatea de cercetare 9 doctoranzi, 3 postdoctoranzi, 3 cadre didactice cu experiență în cercetare și un cercetător științific cu experiență în cercetarea în domeniul științelor administrative. În cadrul proiectului aceștia au desfășurat activitate de cercetare fiind posibilă susținerea financiară a acesteia.

În același timp a fost realizată o analiză diagnostic a stadiului cercetării din SNSPA în domeniul științelor administrative  în vederea eficientizării activității de cercetare de excelență pe noi direcții de cercetare specifice științelor administrative. În acest sens s-a extins cercetarea la nivel național și internațional și au fost identificate tendințele în cercetare.

Pe baza cercetării calitative și cantitative au fost identificate nevoile de cercetare de excelență din SNSPA. A fost dezvoltată o metodologie de cercetare specifică și au fost aplicate chestionare și administrate interviuri cadrelor didactice ale Facultății de Administrație publică realizându-se un raport de cercetare corespunzător.

Totodată proiectul și-a propus să organizeze pe durata derulării acestuia sesiuni de analiză publică, de prezentare a stadiului cercetărilor realizate de cercetătorii implicați în proiect (doctoranzi, post-doctoranzi, cadre didactice). Astfel au fost organizate condițiile necesare pentru sprijinirea susținerii a 15 rapoarte de cercetare intermediare ale doctoranzilor Școlii doctorale în Științe administrative, care au fost evaluate de o comisie de cercetători cu experiență în cercetarea specifică științelor administrative. Au fost finalizate și susținute public un număr de 4 teze de doctorat sprijinite de CDPSA și prin intermediul proiectului. În perioada August – Septembrie au  fost organizate în cadrul CDPSA un număr de 5 sesiuni de analiză publică a cercetărilor derulate de echipa de proiect.

La data de 23 Octombrie a fost organizată – prin intermediul platformei Webex – Conferința cu titlul Cercetarea de excelență în domeniul științelor administrative. Cu această ocazie au fost prezentate rezultate ale cercetărilor științifice întreprinse în domeniu. Au participat peste 50 de cadre didactice specializate în drept public și științe administrative de la universități din țară și străinătate, reprezentanți ai mediului social, economic, din administrația publică, magistrați, cercetători. Concluziile dezbaterilor  au fost publicate în volumul cu titlul “Academic research in the field of Administrative Science – challenges and perspectives”, redactat de echipa de proiect în limba engleză și publicat la Editura Wolters Kluwer.

Prin intermediul proiectului a fost sprijinită publicarea unor lucrări științifice realizate de cercetătorii implicați în proiect. Astfel a fost editată teza de doctorat Statul de drept și calitatea reglementării actelor administrației publice. În același timp cercetări realizate de doctoranzi, postdoctoranzi și cadre didactice implicate în proiect au fost incluse în volumul Reglementările și practicile administrației publice publicat la Editura Wolters Kluwer.

Utilizând resursele proiectului a fost asigurată funcționarea în bune condiții a infrastructurii de cercetare existente în Școala doctorală în domeniul științelor administrative a SNSPA și integrarea acesteia la nivelul universității. În acest sens au fost instalate pe terminalele CDPSA o serie de programe specifice de statistică și simulare socială (SPSS, R, AnyLogic) care să susțină infrastructura de cercetare deja existență și să o actualizeze la noile exigențe ale cercetării în domeniul științelor administrative. Echipa de proiect a analizat și selectat programele utile, în funcție de temele de cercetare și resursele alocate. Au fost modernizate terminalele utilizate în cercetarea științifică prin upgradarea/repararea tehnicii de calcul necesară realizării unor cercetări de calitate (calculatoare/laptopuri și respectiv imprimante/copiatoare și softurile specifice ce sunt utilizate în activitatea de cercetare). În același timp a fost organizat un curs de pregătire a personalului implicat în proiect în utilizarea noilor tehnologii de cercetare și respectiv 3 cursuri de pregătire dedicate tinerilor cercetători. Astfel, tinerii cercetători au luat cunoștință de noi instrumente utilizate în domeniul științelor administrative, dezvoltându-și abilitățile de cercetare științifică. De asemenea a fost organizat un curs de instruire în utilizarea programului SPSS pentru tinerii cercetători, curs predat de un cadru didactic cu experiență în domeniu.

Rezultatele proiectului pun bazele cercetării de excelență în domeniul doctoratului în științe administrative, ce pot fi dezvoltate prin abordarea altor dimensiuni precum etica cercetării, transparența rezultatelor, internaționalizarea și alinierea la tendințele cercetării domeniului, etc. De asemenea, posibile dezvoltări se referă la mecanismele de recrutare a viitorilor cercetători doctoranzi cu aptitudini pentru această activitate.

Susținerea cercetării de excelență în cadrul Școlii doctorale în domeniul Științelor administrative din SNSPA prin dezvoltarea capacității de cercetare științifică avansată

Aflată în permanentă dezvoltare, SNSPA şi-a propus în strategia de cercetare consolidarea cercetării de excelență derulată la nivelul școlii doctorale. Activitatea de cercetare știinţifică din cadrul SNSPA aduce rezolvare unor chestiuni care depășesc interesul academico-teoretic și vizează mediul social, economic,politico-administrativ. Alături de Școala Doctorală, componentele menite să stimuleze cercetarea știinţifică în cadrul SNSPA sunt centrele de cercetare. Înfiinţat în 2008, Centrul de Drept Public și Științe Administrative(CDPSA) are ca scop dezvoltarea cercetării de excelență în domeniul Științelor administrative prin organizarea de activităţi de cercetare în domeniul dreptului public și al știinţelor administrative. CDPSA derulează, printre altele, proiecte de cercetare știinţifică și asigură sprijin pentru cercetările doctorale din domeniul știinţelor administrative. În cadrul centrului s-au derulat și sunt în curs de derulare activități de sprijinire a cercetării doctorale (peste 30 de teze doctorale http://www.cdpsa.ro/files/doctorate.pdf) și post doctorale. Totodată în cadrul centrului au fost realizate o serie de proiecte de cercetare care și-au adus contribuția de cunoaștere în fluxul științific național și internațional.

Prezentul proiect își propune dezvoltarea activității de cercetare de excelență de la nivelul Școlii doctorale îndomeniul științelor administrative prin implicarea studenților doctoranzi în activitatea de cercetare derulată lanivelul CDPSA, prin programe de mentorat dar și prin acces al acestora la o infrastructură de cercetaremodernă. Cercetarea științifică aplicată în domeniul științelor administrative necesită o resursă umanăpregătită și motivată, dublată de o infrastructură de cercetare care să facă posibilă pilotarea diferitelor idei șidifuzarea rezultatelor cercetării. Toate aceste nevoi justifică necesitatea implementării la nivelul SNSPA aprezentului proiect.

Scopul proiectului îl reprezintă susținerea cercetării de excelență din cadrul Școlii doctorale în domeniul Științelor administrative din SNSPA prin activități de dezvoltare a capacității de cercetare științifică avansată, identificarea și conectarea la noile direcții de cercetare în domeniul Științelor administrative, atragerea și motivarea personalului de CDI, cu accent pe cercetătorii doctorali.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

  • OS1.Consolidarea cercetării de excelență la nivelul Școlii Doctorale din SNSPA prin Centrul de Drept public și Științe Administrative
  • OS2.Dezvoltarea de instrumente de transfer a cunoașterii către mediul academic, administrativ și social
  • OS3.Modernizarea platformei de cercetare adaptată la nevoile actuale, prin asigurarea funcționării și dezvoltării infrastructurii CDI din CDPSA a SNSPA
  • OS4.Dezvoltarea abilităților de cercetare a tinerilor cercetători

Activități asumate:
A1.1 Identificarea și cooptarea în activitatea de cercetare a tinerilor doctoranzi, post-doctoranzi și cadre didactice specializate, prin crearea polului de cercetare de excelență în SNSPA (lunile 1-2)
A1.2 Realizarea unei analize diagnostic a stadiului cercetării din SNSPA în vederea eficientizării activității de cercetare de excelență pe noi direcții de cercetare specifice științelor administrative(lunile 1-3)
A1.3 Realizarea unei cercetări calitative și cantitative în vederea identificării nevoilor de cercetare de excelență din SNSPA (luna 3-4)
A1.4 Asigurarea sustenabilității proiectelor de cercetare cu resursele necesare a 3 activități deja implementate în cadrul CDPSA (lunile 1-9)Aceste activități contribuie la realizarea OS1.

A2.1 Proiectul de față își propune să organizeze sesiuni de analiză publică, de prezentare a stadiului cercetărilor realizate de cercetătorii implicați în proiect (doctoranzi, post-doctoranzi, cadre didactice) pe durata derulării acestuia. (lunile 3-9)
A2.2 Organizarea unei conferințe cu titlul Cercetarea de excelență în domeniul științelor administrative – provocări și perspective (luna 7). Lucrările prezentate și concluziile dezbaterilor vor fi publicate în volumul conferinței cu titlul Academic research in the field of Administrative Science – challenges and perspectives, volum redactat în limba engleză și publicat la o editura internațională recunoscută. (luna 8-9).
A2.3 Prin intermediul proiectului va fi sprijinită publicarea unor lucrări științifice realizate de cercetătorii implicați în proiect în fluxul publicistic internațional. (lunile 1-9)
A2.4 Va fi redactat și se va publica pe pagina web a universității Raportul de implementare a prezentului proiect. (luna 9)Aceste activități contribuie la realizarea OS2.

A3.1 Asigurarea funcționării în bune condiții a infrastructurii de cercetare existente în Școala doctorală în domeniul științelor administrative a SNSPA și integrarea acesteia la nivelul universității (lunile 1-9). În acest sens vor fi achiziționate/reînnoite licențele unor programe de simulare (cum ar spre exemplu AnyLogic, ABLE, AgentBuilder Lite/Pro, Cormas, Political Science-Identity (PS-I), Versatile Simulation Environment for the Internet (VSEit), etc.) respectiv programe statistice (cum ar fi pachetul SPSS) care să susțină infrastructura de cercetare deja existență și să o actualizeze la noile exigențe ale cercetării în domeniul științelor administrative. Totodată vor fi organizate cursuri de pregătire a personalului implicat în proiect în utilizarea noilor tehnologii de cercetare. De asemenea vor fi reparate upgradate/reparate/achiziționate calculatoare/laptopuri, copiatoare/imprimante și softurile specifice, tehnică de calcul ce va fi utilizată în activitatea de cercetare.
Aceste activități contribuie la realizarea OS3.

A4.1 Prin intermediul proiectului vor fi invitați să conferențieze, în cadrul a 3 seminare de pregătire dedicate tinerilor cercetători, cadre didactice și de cercetare cu experiență din țară și străinătate. (lunile 3-9).
Aceste activități contribuie la realizarea OS4.

Echipa de proiect
Bălan Emil – Manager proiect
Iamandi Alina Florentina – Responsabil RU
Dinescu Lavinia Gabriela – Responsabil financiar
Iftene Cristinel – Expert -CS II
Antonovici Corina – Expert-CS III (cadru didactic)
Marinică Claudia – Expert-CS III (cadru didactic)
Varia Gabriela – Expert-CS III (cadru didactic)
Ciorsac Alexandra – Expert cercetător științific – (postdoctorand)
Coșpănaru Iulia Minola – Expert cercetător științific – (postdoctorand)
Troanță-Rebeleș-Turculeanu Teodor-Dragoș – Expert cercetător științific – (postdoctorand)
Bitea Cristian – Expert-Asistent de cercetare (doctorand)
Ceche Reli – Expert-Asistent de cercetare (doctorand)
Cipere Bogdan – Expert-Asistent de cercetare (doctorand)
Ciubotaru Miruna – Expert-Asistent de cercetare (doctorand)
Constantin Elena – Expert-Asistent de cercetare (doctorand)
Micu Nicoleta – Expert-Asistent de cercetare (doctorand)
Nicolae Andreea – Expert-Asistent de cercetare (doctorand)
Popa Ioana – Expert-Asistent de cercetare (doctorand)
Vișan Roxana – Expert-Asistent de cercetare (doctorand)

Prezentare generala a proiectului (pdf)